Χορήγηση ειδικών βοηθημάτων - Κάλυψη ειδικών δαπανών

Το Ταμείο χορηγεί στους ασφαλισμένους, ανάλογα με την περίπτωση, ειδικά βοηθήματα - επιδόματα, τα οποία καλύπτουν ειδικές δαπάνες.

Α.  ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σε ασθενείς ασφαλισμένους οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούν και χρειάζονται συμπαράσταση βοηθητικού προσωπικού, το Ταμείο χορηγεί το επίδομα συμπαράστασης που σε μηνιαία βάση ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) Ευρώ.
Για την χορήγηση του πιο πάνω βοηθήματος, ο ασφαλισμένος πρέπει να καταθέσει στο Ταμείο τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

     ● Μία αίτηση.
     ● Μία γνωμάτευση από Δημόσιο Κρατικό Νοσοκομείο, η οποία θα περιγράφει αναλυτικά το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο ασφαλισμένος και ότι έχει ανάγκη συμπαράστασης από τρίτο άνθρωπο.
     ● Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητήσουν οι Υπηρεσίες του Ταμείου, όπως π.χ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ή φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού της Εφορίας, κ.λ.π.

   Το επίδομα συμπαράστασης εγκρίνεται από τον  Προϊστάμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας και το Δ.Σ. του Ταμείου. Για την παράταση της χορήγησης του επιδόματος απαιτείται εκ  μέρους του ασφαλισμένου νέα αίτηση, γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και η έγκριση του Προϊσταμένου της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Τόσο η αρχική έγκριση όσο και η παράταση έχουν ισχύ για έξι (6) μήνες.
Η πληρωμή γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει μία απόδειξη η οποία θα έχει όλα τα στοιχεία του προσώπου που του παρέχει την συμπαράσταση.

Β.  ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το βοήθημα της λουτροθεραπείας παρέχεται προς τους ασφαλισμένους όταν είναι γι’ αυτούς αναγκαία η θεραπεία  της πάθησης τους σε αναγνωρισμένες από το Κράτος Λουτροπηγές.
Στην λουτροθεραπεία περιλαμβάνεται η ποσιοθεραπεία και η θεραπεία με εισπνοές σε αυτοφυείς πηγές.
Το  ύψος του εφ’ άπαξ ποσού που χορηγείται για την λουτροθεραπεία καθορίζεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου. Σήμερα το ποσό ανέρχεται σε πεντακόσια  (500) Ευρώ.
Οι προϋποθέσεις της χορήγησης του βοηθήματος, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες, ο τρόπος καταβολής,  και το ύψος του βοηθήματος, καθορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και γνωστοποιούνται στους ασφαλισμένους με ανακοίνωση.

Γ.  ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΟΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Το βοήθημα της Κλιματοδιαιτητικής αγωγής δίδεται μία φορά τον χρόνο, και αφορά το βοήθημα που χορηγείται σε ασφαλισμένους των οποίων τα παιδιά ηλικίας έως 10 ετών, πάσχουν από κάποιο πνευμονικό νόσημα ή καχεξία.
Το βοήθημα το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι (320) Ευρώ, χορηγείται μετά από έγκριση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Ταμείου και έπειτα από σχετική απόφαση του Δ.Σ.
Οτιδήποτε έχει σχέση με την χορήγηση του ανωτέρω βοηθήματος, καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Δ.Σ. που μέσω ανακοίνωσης γνωστοποιείται στους ασφαλισμένους.

Δ.  ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το Ταμείο καλύπτει το κόστος εκτελέσεως των ενέσεων, που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των έξι (6) Ευρώ, εφ’ όσον ο θεράπων Ιατρός συνιστά εναίσιμα φάρμακα.
Οι ενέσεις γίνονται είτε σε φαρμακείο, οπότε εκδίδεται διάτρητη απόδειξη, είτε από νοσοκόμο η οποία εκδίδει απλή απόδειξη με τα στοιχεία της, και στην οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του ασφαλισμένου, το όνομα του φαρμάκου και τον αριθμό των ενέσεων που πραγματοποίησε.
Η απόδειξη υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο στο Ταμείο μαζί με το αντίγραφο της συνταγής από το Συνταγολόγιο.


Πηγή: www.taapt.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου